cart.general.title

Công ty CP ĐTSX Bảo Ngọc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 29/04/2021, tại tòa nhà Bảo Ngọc lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, HN  Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 42 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 5351501 cổ phần, tương đương với 66,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm: ông Lê Đức Thuấn – Chủ tọa đại hội, ông Vũ Đức Lợi và ông Đặng Minh Quang - Ủy viên.

Tại đại hội các báo cáo như báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021 cùng nhiều tờ trình đã được trình bày.

Bên cạnh đó những ý kiến thảo luận và những thắc mắc của cổ đông cũng đã được đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết rõ ràng.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông, toàn biên bản và nghị quyết đã được đại hội nhất trí thông qua.