cart.general.title

Các chứng chỉ

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận ISO 22000:2005

 

Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2018

Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

GCN Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2023