Giỏ hàng

Quan hệ nhà đầu tư

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 và tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty CPĐTSX Bảo Ngọc
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020
Công bố thông tin về họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2020
Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020
Công văn số: 19/2020/BN-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020
Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2020 của Hội đồng cổ đông công ty CPĐTSX Bảo Ngọc
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Điều lệ Công ty cổ phần ĐTSX Bảo Ngọc năm 2019
1 2 3 6