cart.general.title

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022 bầu ông Lê Đức Thuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022 bầu ông Lê Đức Thuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY