cart.general.title

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Công ty Bảo Ngọc) thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Công ty Bảo Ngọc) thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Hội đồng quản trị Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và tổ chức hoạt động của Công ty. Thời gian họp chính thức sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo cụ thể, nhưng không muộn hơn 30/06/2024.
Chi tiết trong File đính kèm: Tại đây