cart.general.title

Ngày 09/05/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 09/05/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Thông tin chi tiết: Tại đây