cart.general.title

Ngày 09/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BNA về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 09/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BNA về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 
Chi tiết trong File đính kèm: Tại đây