cart.general.title

Công ty CP ĐT Sản xuất Bảo Ngọc thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. 

-    Thời gian:  09 giờ 00  phút ngày 02 tháng 02 năm 2021 (Thứ 3)
-    Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc tại Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
-    Nội dung đại hội: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ theo Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 03/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. (Thay thế chủ trương tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020). 
-    Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021: Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/01/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Tài liệu họp: Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đính kèm theo file dưới đây.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY