cart.general.title

Công ty Bảo ngọc xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Do không thể tiến hành tổ chức được cuộc họp thường niên năm 2019 trước ngày 30 tháng 04 năm 2019, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.