cart.general.title

Biên bản họp số 01/2022/BBH-BKS ngày 23/04/2022 bầu bà Khổng Thị Oanh làm trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản họp số 01/2022/BBH-BKS ngày 23/04/2022 bầu bà Khổng Thị Oanh làm trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022-2027
Chi tiết xem TẠI ĐÂY