cart.general.title

Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng gửi tới Quý cổ đông biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!