cart.general.title

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc(BNA) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau: