cart.general.title

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Xuân Trưởng

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Xuân Trưởng