cart.general.title

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc công bố: Công văn giải trình số 20/2024/CV-BN

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc công bố: Công văn giải trình số 20/2024/CV-BN về biện pháp khắc phục ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán độc lập số 186/BCKT-TC và số 187/BCKT-TC được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) ngày 29/03/2024.
Chi tiết theo File đính kèm Tại đây