cart.general.title

Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam(AVA) về việc Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty

Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam(AVA) về việc Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty
 
Chi tiết tại đây.