cart.general.title

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc công bố thông tin: Báo cáo tình hình khắc phục ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm định kỳ hàng quý

Ngày 08/07/2024: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc công bố thông tin: Báo cáo tình hình khắc phục ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm định kỳ hàng quý
Thông tin chi tiết: Tại đây