cart.general.title

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 so với năm 2022; Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán năm 2023.

Ngày 29/03/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố: 

(i) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Xem file 1 tại đây Xem file 2 tại đây

(ii) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 so với năm 2022;  Xem tại đây

(iii) Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán năm 2023. Xem tại đây