cart.general.title

Bổ nhiệm ông Đỗ Quang Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc từ ngày 04/03/2022.

Bổ nhiệm ông Đỗ Quang Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc từ ngày 04/03/2022.