cart.general.title

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 09/04/2022 về việc Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

NQ số 09: Danh sách ứng viên đề cử HDQT và BKS

Thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: Tại đây

Thông tin ứng viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: Tại đây.