cart.general.title

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối của Bảo Ngọc tính đến đầu năm 2020:

Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có 3.000 điểm bán thuộc kênh MT, 20.000 điểm bán thuộc kênh GT

Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miềnNam có 3.000 điểm bán thuộc kênh MT, 10.000 điểm bán thuộc kênh GT

Hệ thống phân phối kênh MT