cart.general.title

Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Nhà nước và điều lệ hoạt động của công ty

-Quy định và tổ chức việc lập, luân chuyển, kiểm tra các chứng từ gốc của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phù hợp với điều kiện tổ chức và quản lý của công ty đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ kịp thời, chính xác và trung thực;

-Mở và ghi chép đầy đủ các sổ kế toán chi tiết và theo dõi quản lý kịp thời chính xác tình hình biến động về vốn và tài sản của công ty;

-Sử dụng các tài khoản kế toán đúng quy định, phản ảnh chính xác các nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước, và phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc;

Kiểm soát lợi nhuận theo KH đã phê duyệt

- Kiểm soát kế hoạch chi phí của bộ phận kinh doanh, sản xuất, mua hàng, khối hỗ trợ, Marketing

- Kiểm soát việc thực hiện chi phí so với kế hoạch

- Kiểm soát các hồ sơ đề nghị, thanh toán tạm ứng

- Kiểm soát các hợp đồng đầu ra, đầu vào bao gồm cả nội dung và giá

- Truyền tải và xử lý thông tin Theo định hướng của công ty đối với từng vị trí công việc cụ thể

- Phụ trách thực hiện công tác quyết toán dự án

- Chỉ ra phần chi phí vượt của từng khối đưa ra biện pháp khắc phục kỳ

Kiểm soát thực hiện kế hoạch tài chính kỳ

- Tập hợp kế hoạch thu – chi các bộ phận -> lập kế hoạch tài chính theo kỳ (tuần, tháng),

- Kiểm tra, rà soát thực hiện thu theo KH, nếu có TH thu chậm so với tiến độ KH cần đôn đốc các vị trí phụ trách, phối hợp kinh doanh thu hồi và báo cáo KTT kịp thời,

- Kiểm tra chứng từ chi,

- Cân đối chi phù hợp với thực hiện thu, điều chỉnh kế hoạch khi mất cân đối thu – chi, báo cáo KTT

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công ty đảm bảo thời hạn thanh toán;

Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh các vị trí, đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo KTT khi vượt quá phạm vi

- Thường xuyên tương tác với các vị trí PKT để kịp thời ghi nhận các vấn đề phát sinh từng vị trí,

- Trong phạm vi & khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh, khi vượt quá báo cáo kịp thời KTT để có biện pháp,

- Kiểm tra đảm bảo các vấn đề đã được giải quyết triệt để.

Đối chiếu công nợ phải trả đúng kỳ hạn

- Theo dõi, kiểm tra hạch toán công nợ NCC (đúng TK, đúng đối tượng, đúng công nợ),

- Ghi nhận, hạch toán chi phí VAT NCC,

- Cuối kỳ tổng hợp số liệu, gửi đối chiếu công nợ với NCC,

- Chốt số dư công nợ phải trả theo đúng kỳ

Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính ROE, ROA. Công nợ, HTK, chỉ tiêu thanh toán nhanh (Đối với phần thuế phải đảm bảo theo quy định, kế hoạch).

- Cân đối số liệu thuế, xử lý số liệu để mục đích đạt được các Chỉ tiêu tài chính (Tồn kho, phải thu, phải trả, lợi nhuận, thuế GTGT, thuế TNDN…) Theo kế hoạch đã đề ra trong năm tài chính

-Tính toán và đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm (nếu có);

-Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành trình Hội đồng quản trị.

Lưu trữ chứng từ kế toán

- Tập hợp, lưu trữ toàn bộ chứng từ kế toán theo quy định CĐKT cũng như quy định công ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP, ERP
- Trình độ học vấn Đại Học, có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
- Các yêu cầu khác:  
                             + Kỹ năng tốt về máy vi tính, sử dụng được các phần mềm chuyên dùng (Word, Exell, phần mềm kế toán…..) 
                             + Nắm vững Pháp luật về thuế
                             + Nắm chắc về nguyên tắc hạch toán kế toán, chuẩn mực kế toán.
                             + Nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
                             +  Có mối quan hệ tốt, với các ngân hàng, cục thuế, chi cục thuế.
                             + Có kỹ năng xử lý vấn đề, xử lý thông tin nhanh và chính xác 
                             
- Hoạt động nhóm tốt trao đổi, tổng hợp các ý kiến các bộ phận trong Ban, cởi mở giao tiếp tốt với mọi người, đồng nghiệp trong Công ty.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Địa điểm làm việc : 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC MIỀN NAM

Địa điểm : 68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam