cart.general.title

Nghị quyết của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Tv. HĐQT ông Nguyễn Trung Hiếu, Tv. Ban Kiểm Soát bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông qua đơn từ nhiệm của Tv. HĐQT ông Nguyễn Trung Hiếu, Tv. Ban Kiểm Soát bà Nguyễn Thị Thu Quyên.