cart.general.title

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, một công ty cổ phần được thành lập hợp pháp cùng các quy định của pháp luật và các nghị quyết của đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lệ đưa ra các quy định ràng buộc và nguyên tắc cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều lệ này gồm 63 điều, được chia thành 20 chương sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của công ty. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY