cart.general.title

Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
Bao Ngoc Investment Production Corporation
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (024) 378 050 22
Website: banhbaongoc.vn

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

THƯ MỜI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất bảo Ngọc trân trọng kính mời
Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

– Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020 (Thứ 3)

– Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

  1. Nôi dung họp:

14h00:       Đăng ký cổ đông dự họp

14h05:       Thông qua nội dung chương trình họp.

14h10:       Bầu Thư ký và Ban Kiểm phiếu của cuộc họp

14h15:       Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019.

14h30:       Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT

14h45:       Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả kinh doanh của Công ty, Kết quả hoạt động của HĐQT.

15h00:       Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

15h15:       Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

15h30:       Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao cho cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

16h00:       Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

16h15:       Thông qua chủ trương niên yết cổ phiếu.

16h30:       Thông qua phân phối lợi nhuận năm2019 và không phân phối lợi nhuận năm 2018.

16h40:       Bầu thành viên HĐQT, bầu Tổng giám đốc.

16h50:       Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..

17h10:       Bế mạc.

II.        Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020:

  1. Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2020 do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc cung cấp.
  2. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họpĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

III.       Đăng ký/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Qúy Cổ đông xác nhận tham dự/ủy qyền tham dự họp theo Mẫu đính kèm và đề cử/ứng cử (nếu có) đến Công ty bằng email, Fax hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ trước 14h ngày 25/04/2020.

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 19

Email: hcns@banhbaongoc.vn

Người liên lạc: Chị Bùi Thị Kim Ngọt

IV. Tài liệu họp.

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng lên website của Công ty theo địa chỉ: HỒ SƠ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM 2020

Ghi chú:

  • Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) Qúy cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề nghị gửi đến ban tổ chức trước 14h ngày 25/04/2020.
  • Cổ đông (hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Để đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầu đủ và đúng giờ./.

Vui lòng download thư mời TẠI ĐÂY