cart.general.title

Thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019