cart.general.title

Thông báo chốt danh sách cổ đông thường niên 2019

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông Thường niên năm 2019 như sau