cart.general.title

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2023

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên.  Xem chi tiết tại đây. 2023https://drive.google.com/drive/folders/1Ry2vfwhKoYcucJEBZWTReSlP08w5UwIf