cart.general.title

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY