cart.general.title

Báo cáo kiểm toán thay thế

Do lỗi số học khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất nên chúng tôi xin đính chính lại số liệu tại các chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, Chi tiêu “Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ”, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Thuyết minh số 5.14 “Doanh thu bán hàng”, thuyết minh số 5.15 “Giá vốn bán hàng” tại Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 được công bố thông tin trước đó.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY