cart.general.title

Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT về thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT về thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021"