cart.general.title

Nghị quyết 19 - thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan

Nghị quyết 19 - thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan"