cart.general.title

Quá trình tăng vốn điều lệ

Ngày 23/07/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng.

Từ khi thành lập đến nay công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn, số vốn điều lệ hiện nay là 80.000.000.000 đồng. Chi tiết quá trình tăng vốn được trình bày trong bảng dưới đây: