cart.general.title

Thư mời Quý cổ đông tham gia họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019