cart.general.title

Thông báo chốt danh sách tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau: