cart.general.title

Công ty Bảo Ngọc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 22/04/2019, Công ty Bảo Ngọc nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019