cart.general.title

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng gửi tới Quý cổ đông biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Chi tiết vui lòng xem tại: 

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!