cart.general.title

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 3284/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc ngày 24 tháng 05 năm 2018.

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng vui lòng xem và dowload tài liệu tại đây.