cart.general.title

Công ty CP ĐTSX Bảo Ngọc thông báo quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc thông báo quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

1. Quyết định triệu tập  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
-    Mục đích triệu tập họp ĐHĐCĐ: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thay thế chủ trương tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.
-    Thời gian dự kiến họp: 10/01/2021 – 30/02/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông thông qua Thư mời họp chính thức). 
-    Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
-    Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/01/2021
-    Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
-    Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Chi tiết vui lòng tải tệp đính kèm dưới đây. 
Trân trọng!

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY