Giỏ hàng

Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo về việc được UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính năm 2020 của BNA

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo về việc được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính năm 2020 của BNA theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8; khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:
-    Công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý năm 2020 (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính;
-    Công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính.

Vui lòng dowload tài liệu TẠI ĐÂY

Danh mục tin tức

Từ khóa