cart.general.title

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo về việc ông Nguyễn Xuân Trưởng xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty ngày 29/11/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo về việc ông Nguyễn Xuân Trưởng xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty ngày 29/11/2021