cart.general.title

CÔNG TY BẢO NGỌC HOÀN TẤT VIỆC GÓP VỐN VÀO CÔNG TY BẢO NGỌC MIỀN NAM VÀ TĂNG THÊM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 27.272.727.273Đ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc họp Hội đồng cổ đông ngày 04/09/2017 về việc góp vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bánh Bảo Ngọc Miền Nam là 5,1 tỷ đồng chiếm 51% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam. Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Số 04/2017/BB-ĐHĐCĐ và Quyết định số Số 04/2017/QĐ-ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, Công ty này chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nên Công ty CP ĐT SX Bảo Ngọc không công bố thông tin. Đến ngày 01/10/2018 Công ty CP ĐT SX Bảo Ngọc mới thực hiện chuyển tiền góp vốn. Do vậy, chúng tôi công bố thông tin Công ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc có công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bánh Bảo Ngọc Miền Nam.

Ngày 31/12/2017 Công ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc có họp hội đồng quản trị (biên bản họp số 01/BB/2017) và ra quyết định (số 01/QĐ/2017) về việc chuyển nhượng một phần tài sản trên đất của Công ty Cổ Phần Á Long. Nội dụng cụ thể : Chấp thuận nhận chuyển nhượng 1 phần tài sản trên đất nhà xưởng số 1 diện tích 1044,9 m2 , và nhà văn phòng quy mô tầng 7 + 1 tầng lửng với diện tích 368,55 m2 của Công ty Cổ Phần Á Long giá trị đã bao gồm thuế giá trị gia tăng: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng). Ngày 30/09 Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc mới hoàn tất thủ tục chuyển tiền cho Công ty Á Long. Bằng công văn này, Công ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc gửi thông tin tới Ủy ban chứng khoán Công ty chúng tôi tăng nguyên giá tài sản cố định lên 27.272.727.273 đ (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm bảy mươi ba đồng).

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY