cart.general.title

Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán ngày 17/11/2021 cho kỳ kế toán từ 01/07/2021 đến 19/11/2021

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán ngày 17/11/2021 cho kỳ kế toán từ 01/07/2021 đến 19/11/2021.