cart.general.title

Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 14/10/2020

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% tại thời điểm 14/10/2020