cart.general.title

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố nội dung báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY