Các chứng chỉ, chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận ISO 22000:2005
Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2018