Bánh tươi Bảo Ngọc cập nhật những khuyến cáo của bộ y tế và WHO về phòng chống COVID- 19 tại nơi làm việc

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Bánh tươi Bảo Ngọc cập nhật thông tin và trân trọng chia sẻ các khuyển cáo này đến người dân và cộng đồng:

Nguồn: BỘ Y TẾ / TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI