Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.  Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY
31/01/2019 Xem thêm
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vui lòng dowload tài liệu TẠI ĐÂY
20/12/2018 Xem thêm
BẢO NGỌC THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

BẢO NGỌC THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập...
07/12/2018 Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD.  Bảo Ngọc sẽ...
26/10/2018 Xem thêm
CÔNG TY BẢO NGỌC HOÀN TẤT VIỆC GÓP VỐN VÀO CÔNG TY BẢO NGỌC MIỀN NAM VÀ TĂNG THÊM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 27.272.727.273Đ

CÔNG TY BẢO NGỌC HOÀN TẤT VIỆC GÓP VỐN VÀO CÔNG TY BẢO NGỌC MIỀN NAM VÀ TĂNG THÊM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 27.272.727.273Đ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc họp Hội đồng cổ đông ngày 04/09/2017 về việc góp vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bánh Bảo Ngọc Miền Nam là...
26/10/2018 Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, một công ty cổ phần được thành lập hợp pháp cùng các quy định của pháp luật và các nghị quyết...
31/05/2018 Xem thêm
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 3284/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ...
31/05/2018 Xem thêm
1 2