Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY.
31/05/2018 Xem thêm
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, một công ty cổ phần được thành lập hợp pháp cùng các quy định của pháp luật và các nghị quyết...
31/05/2018 Xem thêm
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 3284/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ...
31/05/2018 Xem thêm
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có...
28/05/2018 Xem thêm